Jeden z najväčších historických klenotov regiónu láka návštevníkov do malebnej obce Smolenice. Reč je o rozprávkovom Smole-nickom zámku. Zo stredovekého hradu ho Pálfiovci v 19. storočí dali prestavať na roman-tický zámok podľa vzoru slávnych francúzskych zámkov z údolia Loiry. Pôvodne strážny hrad bol postavený prav-depodobne v 14. storočí na návrší nad Smolenicami slúžil na ochranu pohra-ničných malokarpatských priesmykov a Českej cesty. Už z diaľky mu dominuje 33 metrov vysoká veža, ktorá vás po zdolaní 99 schodov odmení jedinečným pohľadom na rozľahlý anglický park v okolí zámku, ale aj širokú panorámu okolia Trnavy. Počas výstupu na vežu si môžete pozrieť ne-všednú výstavu historických detských kočíkov z rôznych období a z rôznych kútov Slovenska. Je častým cieľom detských výletov a nie náhodou je označovaný ako „roz-právkový zámok“. Nakrúcali sa v ňom viaceré filmové rozprávky a mnohé slovenské filmy či seriály.

Počas prehliadky zámku sa do-zvieme veľa zaujímavých informácií nielen o jeho histórii, ale aj o rôznych povestiach, ktoré sa viažu k bývalým majiteľom zámku – Pálffyovcom či jednotlivým častiam zámku. Na záver prehliadky si nesmieme nechať ujsť výstup úzkou chodbou a schodmi na vyhliadkovú plošinu zámockej veže, z ktorej vidno na všetky svetové stra-ny. Uvidíme z nej aj Trnavu či najvyšší vrch Malých Karpát – Záruby.

Podľa legendy pri prechádzkach zámockým parkom nemusíte byť tak celkom sami. Blúdi tam vraj duch zlého kastelána. Za správcu pôvodného Smolenického hradu si gróf Erdödy zvolil istého Tobiáša Čekyho. Bol to však nesmierne povýšenecký človek a neľútostný kastelán. Čeky neraz dával služobníkom úlohy, ktoré nebolo možné splniť, za čo ich potom kruto trestal. V jedno popoludnie rozkázal sluhovi doručiť do Preš-porku list grófovi Erdödymu a do večera sa vrátiť s odpoveďou. To však, vzhľadom na pokročilú hodinu, bolo nemožné. Zmierený s osudom sa vybral na cestu. Išiel skratkou cez les, kde znenazdajky stretol voziara s tromi koňmi v záprahu. Rozpovedal mu o neľahkej úlohe, ktorú musí splniť. Voziar ani chvíľu neváhal a nešťastníkovi ponúkol pomoc. Sluha nasadol do jeho koča a kone sa rozbehli. Necválali, doslova leteli vzduchom. Sluha sa tak ani nie do troch hodín aj s odkazom vrátil na hrad. Čeky nechápal, ako sa mu to podarilo, a preto začal vyzvedať. Keď sluha kastelánovi všetko vyrozprával, pochytil ho obrovský strach. Uvedomil si, že ten voziar nebol nik iný, ako duch sluhu, ktorého kedysi utrápil na smrť. Kastelána zo samého strachu, že sa mu duch voziara príde pomstiť, nakoniec až porazilo. Hovorí sa, že dodnes po zámockom parku blúdi kastelánova duša v strachu, že sa mu duch voziara ešte pomstí. (https://www.krajzazitkov.com/sk/tipy-na-vylety/smolenicky-zamok/)